ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ, මධ්‍යම, අවසාන සංශෝධිත කාලසටහන

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ. මධ්‍යම, අවසාන විභාග 2020 අගෝස්තු 24 වන දින සිට ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර සිටියි. කාලසටහන ලබාගැනීමට පිවිසෙන්න

Covid-19 වසංගත තත්ත්වය මත ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමෙහි සේවාවන් අන්තර්ජාලය මගින් පමණක් ලබාදෙන බැවින් සහතිකපත්  ලබාගැනීම ආදී සේවාවන් සඳහා කාර්යාලයට පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස ද ඒ සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය භාවිත කරන ලෙස ද කාරුණිකව සිහිපත් කරමු. Due to the epidemic situation of Covid-19, we kindly remind you to refrain from coming to the office for services such as certification and to use this website.

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ, මධ්‍යම, අවසාන විභාග 2020 අගෝස්තු 24 දින ආරම්භ වන බව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි. The Department of Examinations of Sri Lanka announces that the Oriental Preliminary, Intermediate and Final Examinations will begin on August 24, 2020.

Learn more »

2020 පෙබරවාරි 18 දින රැස්වූ ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමෙහි කාරක සභාව මගින් 2019 (2020) වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉදිරිපත් කරන ලද විභාග පටිපාටියේ සංශෝධනAmendments to the Examination Proposal submitted by the Committee of the Oriental Studies Society, which met on 18 February 2020, with effect from 2019 (2020)

Learn more »

අපගේ සේවාවන් | Our Services

මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ප්‍රාචීන භාෂෝපකාර සමාගමෙහි පහත සේවාවන් ලබාගත හැකි ය.  The following services of the Oriental Studies Society are available through this website.